Outsourcing mzdovej agendy

Vedenie mzdovej a personálnej agendy v zmysle platných právnych noriem. Komplexný outsourcing mzdovej a personálnej agendy obsahuje nasledovné činnosti:

  Mzdová agenda
 • spracovanie miezd podľa predložených podkladov
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a zdravotného poistenia
 • vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pre daňový úrad
 • mesačné preddavky na daň zo závislej činnosti, štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • komunikácia so sociálnou a zdravotnou poisťovňou
  Personálna agenda
 • príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • vedenie personálnej evidencie