Outsourcing správy a vymáhania pohľadávok

Efektívne vymáhanie pohľadávok je základným predpokladom pre správne riadenie finančných tokov firmy a zahŕňa aj oblasť právneho auditu pohľadávok a mandátnej správy pohľadávok. Poskytujeme tiež poradenstvo pri postúpení pohľadávok a pri ich nadobúdaní. Súčasťou služieb v oblasti vymáhania pohľadávok je samozrejme i zastupovanie klientov v prípade súdneho i mimosúdneho vymáhania pohľadávok, v exekučnom konaní a pri dobrovoľných dražbách. Naše skúsenosti zahŕňajú súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok proti rozsiahlemu portfóliu dlžníkov.